fbpx

ORTAOKUL

Beylikdüzü Amerikan Kültür kolejinde 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip,
öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimine uygun program çerçevesinde
bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak bireyin içinde var olan potansiyeli ortaya
çıkarabilmesini ve en üst düzeye getirebilmesini destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır.

Derslerde öğrencilerimize, öğrenmenin analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarına erişmesini  sağlayacak, ihtiyaçlarına yanıt verecek, yaşamsal beceriler kazandıracak ve yaratıcılıklarını geliştirecek
içerikler kullanılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerinden yola çıkarak eğitim modelimizde olan
düşünme becerileri eğitimi ile karmaşık problemlere çözüm üretebilmesi, var olan bilgiyi
dönüştürebilmesi, farklı bakış açıları geliştirebilmesi, farkındalığının yükselmesi için çalışmalar
yapılmaktadır.

Her dersimiz, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre, uygun sınıf ve laboratuvarlarda, yüksek kalite
materyaller ile hazırlanmaktadır. Dersler, öğrencilerin konuları deneyimleyerek öğrenebilecekleri ve
mümkün olan en üst verimi alabilecekleri şekilde yürütülmektedir. Öğrencilerimiz haftalık sınav
sonuçlarıyla belirlenen seviyelerine göre ayırıp, kişiselleştirilmiş dersler ile okul saatleri içerisinde
eksik oldukları konuları tamamlayarak desteklemekteyiz.

Türkçe Öğretimi

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel beceri üzerine
yapılandırılmıştır. Öğrencilerimize Türk dilini sevdirmek, dilimizin kurallarını öğretmek ve onları
Türkçeyi özenli kullanmaya yönlendirmek Beylikdüzü Amerikan Kültür kolejinin başlıca
ilkelerindendir. Bu ilkeden hareketle derslerimizde;
◾ Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli ve özenli kullanan,
◾ Okuma yazma sevgisi ve alışkanlığına sahip,
◾ Yaratıcı düşünebilen, sorgulayabilen, eleştirel bakış açısına sahip,

◾Okuduğunu doğru anlayabilen, analiz ve sentez yapabilen öğrenciler yetiştirmek için tüm
kademelerimizde eş zamanlı olarak , haftanın temasına uygun okuma saati yaparak
pekiştirme, sorulanı anlama, cevap verme ve İngilizce iletişim kurma becerilerini
geliştirmelerini amaçlamaktayız.

Matematik Öğretimi

Dersler öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini geliştirerek, planlama,
stratejik düşünme, yaratıcı düşünme, dikkat gelişimi ve muhakeme becerilerini destekleyecek şekilde
planlanır. 

Günlük hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini
paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, matematikte özgüven duyabilen ve matematiğe yönelik
olumlu tutum geliştiren, bilgiyi üreten bireylerin yetiştirilmesini hedefliyoruz.

Fen Bilgisi Öğretimi

1. Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında
temel bilgiler kazandırmak,

2. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç
becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm
üretmek,3. Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal
kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,
4. Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine
ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,
5. Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek,
6. Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve
yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,
7. Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum
geliştirmek,
8. Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini
sağlamak temel hedeflerimizdir.

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretimi

◾ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve
kullanan, sorumluluklarını
yerine getiren, milli bilince sahip bir vatandaş olarak yetişmeleri,
◾ Atatürk İlke ve İnkılâplarının, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal, kültürel ve ekonomik
kalkınmasındaki yerini
kavrayıp; demokratik, lâik, milli ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları,
◾ Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, millî bilincin
oluşmasını sağlayan
kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri,
◾ Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi
açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri,
◾ Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmaları,
◾ Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler,
olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri, değişim ve sürekliliği algılamaları,
◾ Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullanmaları,
◾ Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel
ahlâkı gözetmeleri,
◾ Toplumsal ilişkileri düzenlemek ve karşılaştığı sorunları çözmek için
temel iletişim becerileri ile sosyal bilimlerin temel kavram ve yöntemlerini kullanabilmelerini ,

◾ Milli, manevi değerleri temel alarak ve evrensel değerleri benimseyerek erdemli insan
olmanın önemini ve yollarını bilmelerini İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri amaçlanmaktadır.

Düşünme Becerileri

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında, okulumuzda tüm kademelerde düşünme becerileri dersleri yapmaya başlıyoruz.
Bilginin tekel olmaktan çıkıp rahatlıkla ulaşılabilir hale geldiği çağımızda; yaratıcı, esnek düşünebilen, geniş kelime dağarcığına sahip, dikkatli, iyi strateji kurabilen ve sebat duygusuna sahip bireyler çok daha avantajlı olacaklar.

Bu nedenle Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji olarak, Türkiye’nin ilk ve tek bütüncül düşünme becerileri merkezi olan GeniuSpy’la işbirliğine başlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimizi yukarıda aktardığımız özelliklerle donatmak ve geleceğe hazırlamak için tüm sınıf seviyelerinde farklı programları hayata geçireceğiz.

Anaokulundan başlayarak altıncı sınıflara uzanan bir yelpazede, her hafta öğrencilerimizin zihinsel gelişimini hızlandırmak için GeniHour uygulanacak. GeniHour, her sınıfta yapılandırılmış oyunların oynandığı bir saat olacak. Bu oyun saatinde öğrencilerimiz farklı bilişsel alanlarda çalışmalar yaparken
öğretmenlerimiz de detaylı veri toplama görevlerini yürüterek gerek sınıfsal gerek bireysel bazda analizler yapacaklar. GeniuSpy merkeziyle koordineli olarak yürütülecek bu çalışmalar sayesinde hem sınıflarımızı hem de öğrencilerimizi daha iyi ve derinlemesine tanıyacak, gerekli iyileştirmeleri bilişsel ve akademik açıdan daha isabetli yapabilir hale geleceğiz.

Yedinci ve sekizinci sınıflarda ise düşünme becerileri çalışmaları daha akademik eğilimli bir hal alacak. Bu sınıflarımızda, GeniuSpy kurucusu Fırat Ataklı öğrencilerimizle küçük gruplar halinde çalışmalar yürütecek. Geçtiğimiz sene ikinci dönem sekizinci sınıflarımızla yaptığımız düşünme becerileri çalışmalarında elde ettiğimiz başarının bu sene ve sonraki senelerde öğrencilerimize daha fazla yansımasını beklediğimizi ifade edelim. Yedinci ve sekizinci sınıflarda yürütülecek grup çalışmaları sayesinde hem sınava dönük
stratejiler ve teknikler, hem de bilişsel açıdan öğrencilerimizi geliştirecek alıştırmalar yapılacak.

Öğretmenlerimize ve velilerimize verilecek seminerler ve eğitimlerle de desteklenecek olan düşünme becerileri çalışmalarının, okulumuzun eko sistemine ve öğrencilerimizin geleceğine büyük katkıda bulunacağına inanıyor, verimli bir eğitim yılı diliyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi;

Amerikan Kültür Kolejleri olarak vizyonumuz, uluslararası tanınırlığı olan, herkes tarafından tercih edilebilen, çeşitlendirilmiş yaşam alanlarına sahip, güncel eğitim sistemleri ile hayat başarısına ulaştıran, üreten ve toplumun geleceğini belirleyen, mutlu ve başarılı bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır. İngilizce dili alan eğitimindeki hedefimiz, öğrencilerimize İngilizce dilini edindirerek günümüzün “lingua franca”sı olarak tanımlanan İngilizce dili yeterlilikleri ile global ölçekte kendilerini ifade edebilme ve akademik alanlarda yer edinme yetkinliği kazanmalarını sağlamaktır.

Okullarımız, her öğrencinin bireysel farklılıklarının tanındığı ve değerlendirildiği bir eğitim öğretim ortamı içinde, öğrencilerimizin öğrenme merakının gelişmesi gerektiğine, bireysel öğrenmelerinin sorumluluklarının kazanıldığı öğrenme ortamlarında akademik mükemmeliyete de erişilebileceğine inanmaktadır. Öğrencilerimize İngilizce dilini yaşayarak öğretmek, hedef dilde öncelikli olarak iletişim kurmayı amaçlayarak, yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmak, her öğrencinin fikirlerini sözel ve yazılı bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dilin hayatımızdaki en önemli yeri, bizler için iletişim aracı olmasıdır. Bu da konuşma ve dinlediğini anlama odaklı bir eğitim anlayışıyla mümkün olabilir. Bu amaç ve anlayış çerçevesinde, Amerikan Kültür kolejlerinde erken çocukluk döneminden başlayarak tüm ders içi ve ders dışı dil edinim ve öğrenim etkinlikleri, öğrencilerin sözel çıktılar üretmesini yani konuşmasını sağlamak üzere biçimlendirilmektedir.

Yabancı dil eğitiminde öne çıkan uygulamalarımızdan biri de öğrencilerimizle haftalık olarak yaptığımız “AKKTALKS” uygulamasıdır. Bu uygulamada; öğrencilerimiz ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerle en fazla 12 kişilik gruplarda ORACY metodoloji ile planlanmış konuşma etkinliklerini çevrimiçi olarak gerçekleştirirler. AKKTALKS yıllık programı, öğrencilerin okulda karşılaştıkları İngilizce dili eğitimi programını destekler içeriklerle hazırlanmaktadır. Böylelikle, Amerikan Kültür Kolejleri yeni çağın gereksinimi haline gelen hibrit öğrenme modelini de hayata geçirmektedir.

Erken çocukluk döneminden başlayarak, ilkokul sürecinde de sınıfta, ders dışı alan ve etkinliklerde sınıf öğretmenine eşlik eden İngilizce öğretmenlerimiz için temel hedef öğrencilerimizi hedef dile maruz bırakmaktır. Böylelikle, okullarımızda İngilizce dili, yabancı dil olmaktan öte ikinci bir dil olma sınıflamasına alınmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya konan bu model, ülkemizin demografik ve kültürel özellikleri de dikkate alınarak adapte edilmiş ve yıllar içinde Amerikan Kültür Kolejleri Çift Dilli Eğitim Modeli ortaya çıkmıştır.

İNGİLİZCE DİLİ ÖĞRENME TASARIMIMIZ VE ÖĞRENME ORTAMLARIMIZ

Amerikan Kültür Kolejleri öğrencilerinin sınıf içi eğitim öğretim müfredatları yanı sıra sınıf dışı uygulamalarla ( extracurricular ) İngilizce dilini kullanmaları ve performansa dönüştürmeleri için çok sayıda etkinlik içeriğine sahiptir. Kademe geçişleri dil portfolyosu sunumları, İngilizce münazara, MUN (Model United Nations) Konsey çalışmaları, İngilizce drama ve tiyatro sahne etkinlikleri, uluslararası sanal sınıf değişim programı, Avrupa Diller günü Avrupa Konseyi etkinlikleri bu etkinliklerin bazılarıdır. Hibrit ve Ters Yüz Öğrenme modellerimiz kapsamında, okul saatleri dışında öğrencilerimizin kullandıkları dijital öğrenme sistemleri ile İngilizce dili öğrenimini kişiye özel hale getirmekte, öğrenmelerinin gelişimini dijital olarak takip edip geliştirmekteyiz. Öğrencilerin dijital platformlar üzerinde yaptıkları tüm çalışmalar izlenebilmekte ve etkili bir geribildirim ile gelişim sistemi uygulanmaktadır.

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

Birleşik Krallıkta bulunan ofisimiz ve Yaz Dil Okulumuz ile uluslararası eğitim programları düzenlemekte ve öğrencilerimizin ülke sınırlarını öğrenme alanları fırsatları ile aşmalarını sağlamaktayız. İngilizce dili eğitim programlarımızda kullandığımız yayın ve dijital kaynaklarımız CEFR ( Common European Framework) standartları ile hazırlanmış uluslararası akredite programlara sahiptir. Böylelikle uluslararası geçerliliğe sahip bir İngilizce dili eğitim programına sahip olmanın ayrıcalığını ve kalite güvencesini taşımaktayız.

DİPLOMA VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

Öğrencilerimize, ulusal diplomamıza ek olarak, üyesi bulunduğumuz Amerika Birleşik Devletleri yüksek öğrenime hazırlık ve kabul kurumu olan “College Board”un global olarak sunduğu sertifika ve diploma programlarına erişim fırsatları sunmaktayız.

Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı işbirliklerimiz ile öğrencilerimiz lise kadememizde “bir yıllık lise değişim programı” kapsamında ABD, Birleşik Krallık , Kanada gibi ülkelerde lise eğitimini ulusal programda yıl kaybı yaşamadan alabilmektedirler.

EAQUALS AKREDİTASYON VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) uluslararası bir dil eğitimini değerlendirme kuruluşudur. Kurum, eğitim, müfredat, okul yönetimi, öğrenme kaynakları, ölçme ve değerlendirme konularının yanı sıra, eğitim kurumunun Yönetim ve Organizasyon, Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikasyon, Öğrenme Ortamı, Öğrenci Hizmetleri, Personel Profili ve Gelişimi, Personel Çalıştırma Şartları gibi alanlarda da okulun kalite standartlarını denetleyen ve akreditasyon veren bir kuruluştur. Amerikan Kültür Kolejleri dil eğitim programları, Eaquals tarafından yapılan yönlendirmeler ve standardizasyon çalışmaları ile denetlenmektedir.

Rehberlik

Rehberlik servisi birimi olarak alanında uzman kişiler tarafından öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatının yanı sıra kendini tanıması, hayata hazırlanması kendini gerçekleştirme sürecinde temel kişilik özelliklerini kazanmış kişiler olmalarına rehberlik etmek amaçlarımız arasındadır. Bunun yanı sıra sosyal, bilişsel ve psikolojik gelişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesini, sosyal ve toplumsal normlara uyum sağlaması amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Kurumumuzda Anaokulu, ilkokul ve ortaokul  olmak üzere üç bölümde ayrı ayrı Rehberlik Servisi Birimlerimiz bulunmaktadır. Servislerimiz; öğrencilerimizin akademik gelişimleri yanında, sosyal ve psikolojik gelişimlerini de yakından takip eder ve akademik kadrolarımıza destek verir.

Servislerimizde tüm kademeleri içeren öğrencilerimizi tanımaya yönelik “bireysel, projektif ve objektif test uygulamaları, Değerler Eğitimi programları, Mizaç Temelli Eğitim modeli ve Düşünme Becerileri programları” yürütülmektedir.

Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik Yaklaşımı, öğrencilerin doğuştan gelen mizaç tipinin, eğitim ve sosyal çevre ile etkileşim içinde değişebilen ve gelişebilen karakter ve kişilik yapısını nasıl şekillendireceğini açıklayan bir kişilik öngörü sistemidir.

Öğrenme sürecinde güçlük yaşayan öğrencilerimiz tespit edilerek başarılarını arttırmaya yönelik, bireysel hazırlanmış materyallerle bireysel ya da grup çalışmaları yapılarak öğrenme performansları
desteklenmektedir.

Ortaokulda 8.öğrencilerimize “kariyer planlama çalışmaları” yapılmaktadır. Öğrencilerimizin bireysel olarak; günlük devamsızlıklarından, akademik, sosyal- kültürel ve sportif başarı durumlarına kadar takip eden rehberlik birimlerimiz; öğrenci genelinde de yaş ve sınıf seviyelerine göre hazırlanmış seminer programları düzenlemektedir.

Bu seminerler; sınav kaygısı, akran grupları ve iletişim, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi gibi bilinen genel başlıklarda olabildiği gibi birebir danışmanlıklar şeklinde de olabilir. Bunun yanı sıra “Psiko-Eğitim çalışmaları” yapılarak, öğrencilerin pozitif özellikler geliştirmelerine ve öznel iyi oluşu artırmalarına odaklanılır. Bu eğitimlerde öğrencilerin güçlü ve olumlu özelliklerini kullanmaları ve geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Okul öncesinden İlkokula, İlkokuldan ortaokula geçen ve okulumuza ara kayıtla yeni gelen öğrencilerimiz için “Okul Oryantasyan Programı” uygulanmaktadır. Rehberlik Servislerimiz ayrıca yıl
içerisinde ihtiyaç duyulan konularda velilere dönük bilgilendirici “Ana Baba Okulu Uygulamaları,
atölye tipi çalıştaylar, seminer ve konferanslar” da düzenlemektedir.

Text box item sample content