fbpx

ANAOKULU

Eğitim Yaklaşımımız

Amerikan kültür koleji, her öğrencisinin gelişim ve kişisel özellikleri doğrultusunda özgün bir birey
olduğunu dikkate alan bir eğitim anlayışı benimser. Amacımız farklı yetenek ve kişilikleriyle
öğrencilerimizi önce okul öncesindeki sosyal ve akademik hayata sonrasında da ilköğretim
dönemine en iyi ve güçlü şekilde hazırlamaktır.

Tüm yaş gruplarının bilişsel, duygusal, sosyal gelişim özelliklerine uygun olarak oluşturulan
müfredatımız; öğrencilerimizi insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak, daha iyi ve
daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olacak iyi bir vatandaş ve uluslararası zihniyete sahip,
çok yönlü ve donanımlı bireyler olarak geliştirmeyi hedefler.

Amerikan Kültür Koleji MEB okul öncesi müfredat hedeflerini temel alarak, anaokulundan itibaren
öğrencileri için anlamlı, onlara çekici gelen ve kendi sınırlarını zorlayan; öğrencilerin hangi eğitim
yöntemleriyle en iyi öğrenecekleri ve öğrenme sürecinin değerlendirilmesinin stratejileri hakkında
yol gösteren uluslararası bir müfredat modeline sahiptir.

Sorgulama temelli eğitim, öğrencilerimizin araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran,
ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen Atatürk’ün ilke ve
inkılaplarına bağlı bireyler olmaları için ilk temelleri sağlar.

Beylikdüzü Ak Anaokulu İngilizce Eğitimi

Okul öncesi dönem, bireyin zihinsel, kültürel, duygusal ve bedensel gelişiminin en hızlı olduğu ve
öğrenmeye en elverişli dönemlerinden biridir. Bu anlamda, dil eğitiminin kalıcılığı da yadsınamaz.
Bireyin, kendi dilinden başka bir dilin varlığını hissetmesi ve bu dile karşı olumlu tutum geliştirmesi,
sonraki zamanlarda dili öğrenmesini daha da kolaylaştıracaktır.

Amerikan Kültür Kolejleri’nde çift dilli eğitim sistemi anaokulundan itibaren başlamaktadır.
Öğrencilerimiz gün içersinde İngilizce Öğretmeni ile birlikte günlük dili öğrenmekte ve
pekiştirmektedirler. Eğitim ve öğretim programlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı, sınıf
öğretmenlerimiz tarafından uygulanan programa paraleldir. Bu yüzden de öğrencilerimizde
‘Anlamlı Öğrenme’ oluşur. 4 yaş, 5 yaş ve 6 yaş öğrencilerimizle yaptığımız İngilizce derslerinin
içeriği aşağıdaki etkinlikleri kapsamaktadır.

Bilingual – Çift Dilli Eğitim Modeli

İngilizce dili kullanan eğitim koçları tam zamanlı olarak anadili ile eğitim veren öğretmenlere sınıfta eşlik eder, öğretimin yapıldığı alan ve konuların İngilizce olarak da uygulanmasını sağlar. Bu yaş grubunda temel amaç, okul öncesi dönemin ana dili eğitiminin temel amaçları ile örtüşür. Örneğin, öğrenciler;

● Türkçe aldığı tüm yönergeleri İngilizce olarak da alabilmeli.

● Günlük Türkçe olan sınıf dilini, İngilizce olarak da kullanabilmeli. ( Sıraya giriyoruz, kitaplarını masadan kaldır, yemeğe-oyuna- bahçeye çıkıyoruz, bugün evde yapmanız gerekenler şunlar vb gibi tüm yönergeler)

● Matematik, Bilim, Sanat gibi alan derslerin eğitiminde hedeflenen kazanımları İngilizce dili ile de edinebilmelidir.

● Sınıf dışında kalan tüm alanlarda ana dili öğretmeni ile kurduğu iletişimi hedef dil öğretmeni (İngilizce) ile de kurabilmelidir.

Etkinliklerimiz

Takvim Zamanı (Calendar Time)

Her gün Takvim zamanı etkinliği ile öğrencilerimizin hem Türkçe
hem de İngilizce olarak günleri, ayları, mevsimleri, günün tarihini, sayıları tekrar ederek ve
geçmişte öğrendikleri temalara göre tekrarlar yaparak dili edinmeleri amaçlanır.

Müzik ve Hareket (Music – Action)

Dil ediniminde öğrencilerimizin dinleme yapmaları, dili birincil ağızdan duymaları büyük önem taşımaktadır. Müzik ve Hareket etkinliklerinde öğrenciler, dili ve dilin yapısını gizil öğrenme vasıtası ile eğlenirlerken edinirler.

Sanat Etkinliği (Art Activity)

Öğrencilerimiz bu dönemde somut işlemler dönemindedirler. İngilizce Sanat Etkinliklerinde öğrencilerimizin öğrenilen temaya uygun etkinlikler yaparak öğrenmeyi somutlaştırmaları, böylelikle öğrenmeyi kalıcılaştırmaları amaçlanır.

Drama & Kukla (Drama & Puppet)

Öğrencilerimizin dil edinimlerinde en az dinlemeleri kadar dili birebir sınıf içerisinde kullanmaları da önem taşır. Her hafta yaptığımız drama ve kukla etkinliklerinde öğrencilerimizin, temaya uygun öğrendikleri kelimeleri ve kalıpları kullanma fırsatı bulmaları amaçlanır.

Hikâye Etkinliği (Storytime Activity)

Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmeleri okulumuzda en çok önem verdiğimiz noktalardan biridir; bu yüzden öğrencilerimizin haftada iki saat Hikaye Zamanı etkinliğinde, haftanın temasına uygun hikayeler dinleyerek öğrenilenleri pekiştirme, sorulanı anlama – cevap verme ve İngilizce iletişim kurma becerilerini geliştirilmeleri amaçlanır.

Matematik (Mathematics)

Öğrencilerimizin matematik dersinin oyuncu, eğlenceli yüzünü
tanımaları böylece de mantıksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Oyun (Games)

Öğrencilerimizin eğlenirken dili edinmeleri, dile karşı olumlu tutum geliştirmeleri olmazsa
olmazımızdır. Oyun etkinliklerinde amacımız öğrencilerimizin oyun oynarlarken dili kullanmaları ve
eğlenerek öğrenmeleridir.

Gizli Resimler (Hidden Pictures)

Öğrencilerimizin konsatrasyon becerilerinin arttırılmasını hedefleyen bu etkinliğimizde büyük
resmin içerisindeki gizli objeler büyük bir dikkatle bulunur.

Ses Eğitimi (Jolly Phonics)

Öğrencilerimiz hazırlık sınıflarında İngilizce ses eğitimi alırlar. Sınıf öğretmenleri ile Türkçe
yaptıkları ses çalışmalarını İngiliz dili için de uygularlar. Ses eğitiminde amacımız farklı dillerin, farklı
alfabelerinin olduğunun farkına varmaları, bir sonraki yılda öğrenecekleri alfabe için temel
oluşturmaları, Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farkları ve benzerlikleri hissetmeleri ve
öğrenmeleridir.

Düşünme Becerileri

Düşünme becerileri, öğrencilerin aktif katılımını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma
duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını sağlayan, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran

temel becerilerdir. Düşünme becerilerinin gelişmesinde plan yapma ve derin düşünme oldukça
büyük öneme sahiptir.

Spor-Sanat

  • Görsel sanatlar
  • Oyun ve fiziki etkinlik
  • Yüzme
  • Satranç
  • Bale /Dans
  • Müzik